Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Bunt seniorów

Poniedzia?kowa (19 lutego 2007) narada Okr?gowej Sekcji Emerytów i Rencistów oraz przewodnicz?cych sekcji oddzia?owych formalnie po?wi?cona by?a omówieniu mazowieckiej „statystyki” zwi?zkowej,  podzia?u pracy w OSEiR,  dyskusji o planach dzia?ania w bie??cym roku. Jak si? jednak okaza?o, najbardziej „gor?cy” by? ostatni punkt  posiedzenia -  informacja o nowym regulaminie podzia?u sk?adki zwi?zkowej.

Zosta? on wprowadzony decyzj? ubieg?orocznego Zjazdu ZNP, a zak?ada przekazy-wanie na konto ZG ZNP 30% zebranej przez sekcje sk?adki cz?onkowskiej. Tym samym  Zwi?zek odszed? od dotychczasowego modelu, w którym  sekcje emerytów i rencistów swoje sk?adki pozostawia?y w ca?o?ci do swojej dyspozycji. Podczas tego spotkania pad?o zatem ostre – kto pozwoli?, by pozbawia? emerytów i rencistów ich sk?adek?!

Irmina ?liwi?ska (Warszawa) zapyta?a, jak ma przyci?ga? nowych, je?li ich sekcja nie ma ?adnej siedziby, a sk?adki nie starcza nie tylko na potrzeby sekcji ale i na pomoc dla ludzi. Sponsorzy ch?tnie daj? na dzieci, nawet na m?odzie? niedostosowan?, ale na emerytów – nie. Barbara Wierszke (Gostynin) ostrzeg?a, ?e gdy emeryci si? dowiedz? o tych 30 % „na gór?”, to odejd? z ZNP, A przecie? Zwi?zek na emerytach „stoi”, dodawa?a  za co zebra?a burzliwe oklaski. Z sali poparto jej s?owa przyk?adem - gdy autokarem jedzie  na protest 50 osób, to w?ród nich jest 10 czynnych i 40 emerytowanych nauczycieli.  

Pad?y wi?c pytania nast?puj?ce: kto i na jakiej podstawie obliczy?, ?e odpis na ZG ma wynosi? 30% a nie 20%, z kim by?o to konsultowane, bo przecie? nikt z tej sali w  takich konsultacja nie bra? udzia?u, czy nie powinno by? tak, ?e je?eli cz?onkowie pracuj?cy p?ac? 1% sk?adki a odprowadzaj? 30% do ZG, to emeryci, p?ac?cy 0.5 % nie mogliby odprowadza? na przyk?ad 15 % sk?adki.

 Helena B?czek (Ostrów Mazowiecka) postawi?a zatem wniosek, by zebrani napisali protest do ZG przeciw takiemu ich traktowaniu.

Nie bez powodu bunt seniorów ujawni? si? w tej cz??ci narady - oto przed chwil?  rozmawiano o funduszu ?wiadcze? socjalnych

Zofia Chrzanowska (?uromin) stwierdzi?a, ?e otrzymuje informacje od pracodaw-ców, ?e  fundusz dla emerytów naliczany jest od ?wiadcze? netto i dlatego wyp?aty s? ni?sze, a w obowi?zuj?cym regulaminie s? zapisy mówi?ce o rodzinach pracowników, a nie emery-tów, Romualda Bieniek (Maków Mazowiecki) przypomina?a zatem, ?e dziel?c fundusz  os-oby pracuj?ce zbyt rzadko stosuj? kryteria socjalne, a Eleonora Fal?cka (Warszawa) apelo-wa?a, by opracowa? jednolity regulamin do stosowania przez oddzia?y, w którym nale?ycie b?d? chronione potrzeby emerytów.

Cho? Jerzy Wi?niewski, prezes  Okr?gu Mazowieckiego przypomina?, ?e okr?g wymaga od oddzia?ów pe?nego uwzgl?dniania opinii sekcji emerytów, w sprawach finan-sowych zw?aszcza  i obieca? pomoc,  cho? Teresa Janiszewska, przewodnicz?ca Krajowej SEiR podkre?la?a, ?e z 1,2 mln z? przeznaczonych w ubieg?ym roku przez ZG  na zasi?ki a? 80% zosta?o wykorzystane na pomoc dla emerytów i rencistów, to nie uspokoi?o to nastrojów.

Katarzyna Gola (Warszawa) podsumowa?a zatem ów lutowy bunt seniorów tak – cho? uwa?amy, ?e by? mo?e powinni?my, jak inni cz?onkowie p?aci?, to mamy pretensje o to, ?e nikt z ZG nie wyja?ni? nam, dlaczego musi to by? w?a?nie 30%, i oczekujemy, ?e szybko przyjdzie do nas pismo na co ZG  chce te pieni?dze przeznaczy?. To si? nam nale?y, stwierdzi?a.    Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK