Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

LIST OTWARTY ZWI?ZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO DO SPO?ECZE?STWA

LIST OTWARTY
ZWI?ZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
DO SPO?ECZE?STWA

   ?rodowisko nauczycielskie sta?o si? ostatnio przedmiotem ataków ze strony niektórych polityków rz?dz?cej koalicji. Publiczne wypowiedzi premiera Jaros?awa Kaczy?skiego, wicepremiera i ministra edukacji Romana Giertycha, pos?a Wojciecha Wierzejskiego zawieraj? opinie i oceny nierzetelne, g??boko niesprawiedliwe, krzywdz?ce nauczycieli. Nieobiektywne i nieuprawnione s? stwierdzenia, ?e szko?a dotychczas nie wychowywa?a w duchu patriotyzmu. Niedopuszczalne jest przekre?lanie wysi?ku i dorobku wielu pokole? nauczycieli, którym wiele zawdzi?cza kraj, spo?ecze?stwo, a zapewne i sami autorzy tych oskar?e?.Szczególnie atakowany jest Zwi?zek Nauczycielstwa Polskiego, obrzucany szkaluj?cymi epitetami, zw?aszcza przez polityków LPR, z arogancj? i but? wprost proporcjonaln? do ignorancji. Stanowczo protestujemy przeciwko tym praktykom. Nie wolno nikomu, a zw?aszcza sezonowym politykom, przekre?la? zas?ugi Zwi?zku dla o?wiaty, ignorowa? 100-letni? histori? ZNP oraz kwestionowa? patriotyzm jego cz?onków. Nikt nie ma prawa do demagogicznych chwytów, takich jak wzywanie do wyst?powania ze Zwi?zku lub zapowied? dzielenia zwi?zkowego maj?tku, powsta?ego na przestrzeni wieku ze sk?adek cz?onków.

   Szanowni Pa?stwo
   Nauczyciele s? kolejn? grup? zawodow? – po lekarzach i prawnikach, któr? rz?dz?ca ekipa usi?uje zdezawuowa? i przeciwstawi? spo?ecze?stwu. Jest to przejaw polityki opartej na niszcz?cej zasadzie „dziel i rz?d?”, podwa?aniu autorytetów, antagonizowaniu spo?ecze?stwa przez wyznaczanie kolejnych „wrogów”. Dzi? s? nimi nauczyciele i Zwi?zek, nie wiadomo, kto zostanie mianowany wrogiem jutro. Metody te, wzorowane na tak pot?pianym okresie „komuny”, ju? przynosz? nieobliczalne szkody w ?yciu spo?ecznym. B?d? one coraz wi?ksze, je?li te praktyki nie spotkaj? si? ze zdecydowanym sprzeciwem. Zwracamy si? do wszystkich zaniepokojonych niskimi standardami ?ycia publicznego i zatroskanych o przysz?o?? z apelem o wyra?anie obywatelskiego sprzeciwu przeciwko takim metodom uprawiania polityki. Liczymy na odzew intelektualistów, przedstawicieli ró?nych grup zawodowych, organizacji spo?ecznych i pozarz?dowych. Nie gód?my si? na realizowanie politycznych celów przy u?yciu sposobów nie maj?cych nic wspólnego z prawd?, obiektywizmem i sprawiedliwo?ci?.

Za Zarz?d G?ówny ZNP
S?awomir Broniarz
Prezes Zwi?zku Nauczycielstwa PolskiegoWstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK