Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

W??czcie si? w sie?...
                                                               W??czcie si? w sie?...

...bo to si? op?aca. 2000 minut w miesi?cu za 25z? miesi?cznie - takiej oferty nie znajdziecie nigdzie poza nasz? sieci?. Po trzech latach negocjacji wreszcie uda?o si? wynegocjowa? nowe, bardzo dobre warunki dla wszystkich cz?onków naszego Zwi?zku - powiedzia? prezesom mazowieckich oddzia?ów kolega Marek Fabryczny, który w ZNP prowadzi sprawy sieci telefonii komórkowej.

Je?li dot?d zwi?zkowcy korzystali z sieci PlusGSM niejako organizacyjnie ( to w ramach zarz?dów oddzia?ów i okr?gów dzia?a?a sie? na korzystniejszych ni? u innych operatorów warunkach), tak teraz mog? wykorzysta? warunki "sieciowe" jako osoby fizyczne. Warunek jest jeden - cz?onkostwo ZNP. To daje System Plus 2000.

Jak to dzia?a? Za najta?szy abonament miesi?czny w wysoko?ci 20 z? netto, plus 1 z? netto za ten ca?y system, otrzymuje si? 2000 minut w miesi?cu do wszystkich numerów w tej samej sieci. Je?li zatem wszyscy, dajmy na to, cz?onkowie oddzia?u w X wykupi? taki abonament sieciowy, to ka?dy z nich b?dzie móg? "wydzwoni?" do ka?dego ponad 33 godziny. Je?li b?dzie chcia? zadzwoni? do innej sieci lub na telefon stacjonarny, to zap?aci odpowiednio 34 grosze i 14 groszy za minut?.

-Wi?kszo?? z nas niestety nie wykorzystuje mo?liwo?ci, które daj? z jednej strony komórki, z drugiej - istniej?ca sie? w ZNP - przekonywa? Marek Fabryczny. I zapewnia?, ?e wystarczy tylko jedno - cz?onkostwo w ZNP i ...telefon do niego. Bo zgodnie z umow? z operatorem on w?a?nie jest w stanie przeprowadzi? wszystkie formalno?ci, po których kurier dostarczy "komórk?".

Warto si? skontaktowa? z Markiem, bo jest jeszcze system "one phone", czyli telefon b?d?cy zarówno komórk? jek i telefonem stacjonarnym (za 10 groszy za minut?), jest "I Plus", czyli internet za 29 z? miesi?cznie. W??czcie si? w sie?, bo to si? naprawd? op?aca, zako?czy? swoje spotkanie z prezesami Mazowsza kolega ze ?l?ska.
Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK