Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Dyskusji du?o – efektów ma?o!


Jednym z trzech tematów drugiego w tym roku, plenarnego, posiedzenia Wojewódzkiej Komisji Dialogu Spo?ecznego (08.06.2011r.)  by? dialog spo?eczny w mazowieckiej o?wiacie. Rozpatrywano go za? na przyk?adzie likwidacji szkó? oraz negocjacji wynagrodze? pracowników niepedagogicznych i nadzoru pedagogicznego. Inicjatorem  wprowadzenia pod obrady Komisji tych kwestii by? kolega Jerzy Wi?niewski, niedawny prezes Okr?gu Mazowieckiego ZNP, a obecnie szef mazowieckiej Rady OPZZ i przewodnicz?cy Zespo?u o?wiaty WKDS.

Prowadzony od 10 lat dialog ujawni?, i? s? w nim „s?absi” - strona spo?eczna i zwi?zkowa, oraz „silniejsi” - strona rz?dowa i samorz?dowa, stwierdzi? Jerzy Wi?niewski. Co gorsza dialog w mazowieckiej o?wiacie zbyt cz?sto podwa?any jest wyra?n? niech?ci? wójtów i burmistrzów do rozmów o lokalnej o?wiacie, do informowania partnerów spo?ecznych, a zw?aszcza zwi?zków zawodowych o planach i decyzjach zwi?zanych z likwidacj? ma?ych szkó?, do negocjowania warunków pracy i wynagrodze?. Coraz trudniej oczekiwa?, ?e komisje dialogu powstrzymaj? ludzi przed  strajkiem i manifestacj?, gdy widz? oni, ?e samorz?d nie chce rozmawia? o regulaminach pracy, gdy prezydent stolicy i burmistrzowie dzielnic twierdz?, ?e nie s? kompetentni do rozmów o uk?adach zbiorowych, co prowadzi  do braku dialogu z partnerami zwi?zkowymi i spo?ecznymi. Jak pracownicy niepedagogiczni o?wiaty warszawskiej maj? uwierzy? w?adzom stolicy, ?e to kryzys nie pozwala da? obs?udze i administracji o?wiatowej podwy?ek  rz?du 10 mln z? (jak dwa lata temu), gdy na nagrody na pracowników Ratusza posz?o ponad 60 mln z?otych?! Jak d?ugo mo?na utrzymywa? sytuacj?, w której pracownicy nadzoru pedagogicznego, wyj?ci spod p?acowych przepisów Karty Nauczyciela, zarabiaj? mniej od nauczycieli, których nadzoruj??  Czy mo?na wierzy? w dobre intencje w?adzy gminnej, która  wiedz?c, ?e post?puje niezgodnie z prawem,  nie zamierza zmienia? swych decyzji? I to pomimo, ?e wytyka jej to tak?e wojewoda. W jakim ?wietle stawia to samego wojewod?? – pyta? Wi?niewski.

Jak d?ugo o?wiata b?dzie polem  wojny w?adzy lokalnej z reprezentantami lokalnych spo?eczno?ci, czy taki  dialog, jak obecny, jest w stanie cokolwiek zmieni?? W efekcie takiej sytuacji WKDS jest miejscem wielu dyskusji, które nie przek?adaj? si? na konkretne rezultaty– podsumowa? Jerzy Wi?niewski.

 Kolega Wi?niewski zaapelowa? tak?e o jeszcze jedno – jak najszybsze podj?cie debaty o zasi?kach na dzieci, bo obecne ich wysoko?ci, zamro?one od lat, sta?y si? przeszkod? w zapewnieniu najm?odszym cho?by najskromniejszego wypoczynku letniego. Skoro odpowiednie instytucje pa?stwa nie chc? podj?? tego tematu, pora by uczyni?y to WKDS-y. Mo?e ich wspólny g?os b?dzie lepiej s?yszany w rz?dzie i ministerstwach odpowiedzialnych za sprawy spo?eczne.

                                                                                                                    Notowa?: W.Sierakowski
Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK