Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

M?odzie?y - do piór


Konkurs
"W HO?DZIE POLSKIM NAUCZYCIELOM, ORGANIZACJOM I UCZESTNIKOM
TAJNEGO NAUCZANIA 1939 - 1945"

Pod patronatem Biura Edukacji m.st. Warszawy.

Organizatorem Konkursu na terenie m.st. Warszawy jest Okr?g Mazowiecki Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego
we wspó?pracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Spo?ecznych i Szkole?.

I. Celem Konkursu jest:

•    Poszerzenie wiedzy na temat dzia?alno?ci nauczycieli i organizacji zaanga?owanych w tajne nauczanie na ziemiach polskich, okupowanych w latach 1939 - 1945.
•    Poszerzenie wiedzy na temat losów dzieci i m?odzie?y na ziemiach polskich podczas II wojny ?wiatowej.
•    Wskazanie dylematów, przed którymi stawali m?odzi ludzie i ich nauczyciele, podejmuj?c ryzyko udzia?u w procesie tajnego nauczania.
•    Porównanie sytuacji polskiego szkolnictwa na ziemiach wcielonych i okupowanych przez re?im hitlerowski i stalinowski.

II. Uczestnicy:

•    Uczniowie wszystkich typów szkó? i placówek opieku?czo-wychowawczych.
•    Nauczyciele realizuj?cy projekty edukacyjne zwi?zane ? tematyk? Konkursu.

III. Tematy prac konkursowych:

1.  ?awka szkolna frontem II wojny ?wiatowej?
2.  Po co i czego si? uczy? w czasach z?a. O postawach i motywacjach nauczycieli i uczniów zaanga?owanych w proces tajnego nauczania w latach 1939-1945.
3.  Wojenne losy nauczycieli i uczniów mojej szko?y.
4.  Tajne nauczanie w latach 1939 - 1945 we wspomnieniach ?wiadka.
5.   Dlaczego dyktatorzy bali si? polskich nauczycieli?. Polityka re?imu hitlerowskiego i stalinowskiego wobec nauczycieli - analiza porównawcza.
6.   Szko?a w getcie. Czy to by?o mo?liwe?

IV. Warunki uczestnictwa:

1) dla uczniów zg?oszenie do "Konkursu:
- pracy w formie literackiej wykonanej przez ucznia - esej, wspomnienie, reporta?, wywiad, felieton, praca badawcza (do 12 stron maszynopisu - czcionka 12);
- pracy w formie plastycznej wykonanej przez ucznia - malarstwo, rysunek, grafika, techniki komputerowe, fotografie (wymiary prac dowolne, górna granica prac malarskich 70x100 cm); do pracy nale?y do??czy?- informacj? zawieraj?c? intencj? twórcz? i jej zwi?zek z has?em Konkursu;

2) dla nauczycieli zg?oszenie do Konkursu:
- opisu projektu edukacyjnego wdro?onego w szkole lub placówce o?wiatowej.

3) do ka?dej pracy nale?y do??czy? kart? informacyjn?:
4) prace b?d? oceniane i nagradzane z zachowaniem podzia?u na grupy wiekowe zwi?zane z etapami edukacyjnymi: szko?a podstawowa, gimnazjum, szko?a ponadgimnazjalna;
5) prace nades?ane nie b?d? zwracane.
6) prace, które nie spe?niaj ? wymogów regulaminu, s? nieczytelnie opisane, nie zawieraj? wszystkich informacji okre?lonych w warunkach uczestnictwa nie b?d? oceniane przez Komisj? Konkursow?.
7) do Konkursu nale?y zg?asza? prace oryginalne, które nie by?y zg?aszane do innych konkursów.

V. Terminy:

1)  Etap pierwszy - w szkole - nale?y zako?czy? i dostarczy? lub przes?a? wybrane prace w terminie do 05 czerwca 2009 (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Spo?ecznych i Szkole?
ul. Ho?a 88 00 - 682 Warszawa
Z dopiskiem:
Konkurs "W HO?DZIE POLSKIM NAUCZYCIELOM, ORGANIZACJOM I UCZESTNIKOM TAJNEGO NAUCZANIA 1939 - 1945"

2) Etap drugi - rozstrzygni?cie do 20 sierpnia 2009. Wr?czenie nagród i uroczyste podsumowanie Konkursu nast?pi l wrze?nia 2009 r.

VI. Nagrody:

1) przewiduje si? przyznanie dyplomów i nagród indywidualnych dla uczniów, nauczycieli
- opiekunów laureatów konkursu oraz dla szkó? i placówek
2) cz??? prac nagrodzonych b?dzie publikowana.

VII. Dodatkowe informacje:

Dodatkowych informacji na temat zasad i przebiegu Konkursu udzielaj?:
Jerzy Wi?niewski - Zwi?zek Nauczycielstwa Polskiego - tel. 022 826 3608
Arkadiusz Walczak - Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Spo?ecznych i Szkole?
-tel.02262867
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                              UWAGA   LITERACI


Zarz?d Okr?gu Mazowieckiego Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego oraz Literacki Klub Nauczycieli, dzia?aj?cy pod jego patronatem, og?aszaj? konkurs literacki po?wi?cony szeroko poj?tej tematyce tajnego nauczania.

Pragniemy w ten sposób uczci? przypadaj?c? w bie??cym roku 70 rocznic? powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.

W konkursie mog? wzi?? udzia? pracownicy oraz emeryci placówek o?wiatowych, wy?szych uczelni oraz instytucji bezpo?rednio zwi?zanych z edukacj?, bez wzgl?du na przynale?no?? zwi?zkow?.

Warunkiem uczestnictwa jest nades?anie 1 do 3 wierszy lub krótkiej formy prozatorskiej - opowiadanie, esej, reporta?, zapis wspomnie? bezpo?redniego uczestnika wydarze? z lat 1939-45, do 5 stron maszynopisu.

Profesjonalne jury z udzia?em przedstawicieli Zarz?du Okr?gu Mazowieckiego ZNP przyzna po trzy nagrody rzeczowe w dziale poezji i prozy. Przewidziane s? tak?e wyró?nienia.

Og?oszenie wyników konkursu nast?pi w pa?dzierniku bie??cego roku podczas okr?gowych obchodów Dnia Edukacji, na które laureaci zostan? zaproszeni na koszt organizatora.

Nadsy?ane w 3 egzemplarzach prace nale?y podpisa? god?em, a imi?, nazwisko, adres, telefon kontaktowy, ew. miejsce pracy do??czy? w osobnej, zaklejonej kopercie podpisanej tym samym god?em. Termin zg?osze? mija 15 sierpnia 2009 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Prace prosimy kierowa? pod adresem:
Zarz?d Okr?gu Mazowieckiego Zwi?zku Nauczycielstwa Polskiego, ul. Smulikowskiego 6/8; 00-389 Warszawa
z dopiskiem na kopercie "konkurs literacki".

Zapraszamy!

               
                        Maria Aulich,                                                                          
Jerzy Wi?niewski  
Przewodnicz?ca Klubu Literackiego Nauczycieli przy ZO               
Prezes Okr?gu Mazowieckiego ZNP

Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK