Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Ministrze o?wiaty we? si? do roboty. Za nauczycielskie ...800 z?otych!

Pod takim w?a?nie has?em podpisa?o si? oko?o 500 nauczycieli i zwi?zkowców z Warszawy i Mazowsza, którzy  pikietowali przed urz?dem wojewódzkim w miniony czwartek, 25 pa?dziernika. To by? kolejny protest przeciwko lekcewa?eniu ludzi o?wiaty, przeciw polityce oszcz?dzania na p?acach nauczycieli oraz administracji i obs?ugi szkó? publicznych.
/>

 

Kiedy rozbrzmiewa?y s?owa tytu?owej fraszki, oklaski by?y wyj?tkowo g?o?ne. Lecz innych, nie mniej mocnych hase?, by?o na tej pikiecie wi?cej. Bo kiedy na przodzie zgromadzenia Mokotów informowa? lakonicznnie: „Nauczyciel po studiach - 800 z?, pose? po zawodówce –13000 z?!”, to po?rodku, nad wszystkimi g?owami ?opota?o: „Uczciwy wi?cej czyni ni? obiecuje. Dotrzymajcie s?owa!” oraz: „Do?? poborów wyci?ganych z kapelusza. Do?? oszukiwania pracowników o?wiaty.”
/>

 

A towarzyszy? im dono?ny dzwonek szkolny, z którym przyjechali koledzy z ogniska gmninnego w Drobinie. By?y te? WF-iarskie gwizdki i oczywi?cie zwi?zkowe flagi. Przyjecha?y mi?dzy innymi z Ciechanowa, Ostro??ki, P?ocka, Radomia, Siedlec, Sochaczewa, Sierpca, Gostynina, P?o?ska, Pu?tuska, ze wszystkich sto?ecznych dzielnic. Ale w tym dniu przed Urz?dem Wojewódzkim z mazowieckim nauczycielami byli te? warszawscy tramwajarze i OPZZ. Oraz ...  liczne stacje radiowe i telewizyjne.

 

Jerzy Wi?niewski, prezes mazowieckich zwi?zkowców, przypomina?, ?e „nad spraw? n?dznych p?ac w publicznej o?wiacie pochylaj? si? wszyscy ale szybko si? potem prostuj? i kwestia podwy?ek zostaje w tym samym miejscu”. ta pikieta jest po to, aby o podwy?kach nie zapomnia? ani stary, ani nowy rz?d.

 

Wi?niewski jednocze?nie zaalarmowa?, ?e w tym roku po raz pierwszy zdarzy?o si?, ?e zabrak?o m?odych ch?tnych nauczycieli do pracy w szko?ach! Ale czy mo?e by? inaczej, je?li perspektyw? dla  m?odego cz?owieka jest 800 z?otych miesi?cznie, pyta? retorycznie prezes Wi?niewski.

 

Andrzej Radzikowski, „nasz”, bo z ZNP, wiceprzewodnicz?cy OPZZ, podkre?la? z kolei, ze je?li od stycznia przysz?ego roku wejd? w ?ycie decyzje o nowej, minimalnej p?acy, to pocz?tkujacy nauczyciel dostanie mniej ni? to minimum. W którym kraju unii tak jest, pyta? Radzikowski i ocenia? krótko – taki skandal jest tylko w Polsce!

 

Do pikietujacych nauczycieli i zwiazkowców wyszed? wicewojewoda Cezary Pomara?ski,to na jego r?ce z?o?ona zosta?a petycja ZNP ze s?owami:

 

 „(...)Pikieta jest protestem przeciwko zamro?eniu lub obni?eniu naszych wynagrodze?, ale tak?e form? upomnienia si? ?rodowiska o?wiatowego o swoje zarobki, obni?enie bazy odczuj? nie tylko nauczyciele, ale równie? pracownicy szkolnej administracji i obs?ugi,(..) Czekamy na spe?nienie deklaracji o znacznym podwy?szeniu naszych wynagrodze? – od sta?ysty po nauczyciela dyplomowanego. Postulat ZNP o podniesienie o 50 % zasadniczego wynagrodzenia sta?ysty jest ci?gle aktualny. Teraz ruch nale?y do parlamentu i rz?du. Niech ta pikieta b?dzie sygna?em, ?e o swoje sprawy b?dziemy walczy? a? do osi?gni?cia postawionego celu!”

 

Wicewojewoda Pomara?ski poinformowa? pikietuj?cych, ?e niezw?ocznie przeka?e petycj? rz?dowi. „Wyra?am jednocze?nie nadziej?, ?e zapisane w niej postulaty zostan? zrealizowane, czego ?ycz? pa?stwu i sobie, bo przecie? te? wywodz? si? ze ?rodowska o?wiatowego”, doda?.

 

Pikieta trwa?a oko?o godziny a w?ród przechodz?cych warszawiaków i interesantów urz?du wzbudzi?a wyra?n? sympati?. Pisz?cy te s?owa pyta? o to wielu i ka?dy z przechodniów solidaryzowa? si? z nauczycielami. To by? nasz dodatkowy sukces tego dnia!

 

 

 

 

 

 

 

 Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK