Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

29 maja 2007 - STRAJK ostrzegawczy!


Kropka nad “i”Wbrew nauczycielskim nadziejom, rz?d nie wykaza? woli konkretnego porozumienia ze Zwi?zkiem Nauczycielstwa Polskie-go w sprawie p?ac, nak?adów na edukacj?, wcze?niejszych emerytur. Po tygodniu oczekiwania na zrealizowanie zapewnie? ministra edukacji o przychylno?ci szefa koalicji dla postulatów Zwi?zku w tych kwestiach, premier Jaros?aw Kaczy?ski najwyra?niej zdecydowa? ich nie ujawnia?.

Tak? bowiem wymow? ma brak oczekiwanych przez ZNP jednoznacznych gwarancji premiera, i? równie? w latach nast?pnych utrzymane zostan? obecne zasady przechodzenia nauczycieli na wcze?niejsze emerytury, a tak?e powstrzymywanie si? od pot-wierdzenia opinii i obietnic sk?adanych w sprawie p?ac przez jego zast?pc? podczas ubieg?otygodniowego spotkania z ZG ZNP.

Prezes Zwi?zku wyniki ?rodowej (23 maja) rozmowy z premierem podsumowa? nast?puj?co - zabrak?o kropki nad “i”. Tak wi?c t? przys?owiow? kropk? przysz?o postawi? ZNP.

Ponad godzin? trwa?a dyskusja nad t? informacj? i wnioskiem o podtrzymanie decyzji o przeprowadzeniu strajku ostrzegawczego. Cho? i tym razem pad?o pytanie, czy w tej sytuacji nie nale?a?oby jeszcze poczeka?, cho?by na wyniki zapowiadanych na koniec maja kolejnych spotka?, to przewa?y?a opinia, ?e zapowiedziany strajk jest dzia?aniem wci?? ostrzegawczym.

W rezultacie za strajkiem g?osowa?o 54 cz?onków ZG, dwie osoby wstrzyma?y si? od g?osu, nikt nie by? przeciw.Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK