Związek Nauczycielstwa Polskiego Okręg Mazowiecki
 

        O nas, co najważniejsze                               Wokół spraw bieżacych
Zarząd Okręgu Mazowieckiego (struktura)
Mapa podziału, adresy, telefony
Aktualności, uchwały, stanowiska
Bliżej prawa - projekty, opinie, dokumenty
Nasze Mazowsze
100 lat ZNP Z kart naszej historii

Aktualności, uchwały, stanowiska

Od 12 pa?dziernika 2007 – wznowiony protest ZNP!

Tak? decyzj? podj??o Prezydium ZG ZNP gdy okaza?o si?, ?e wbrew zapewnieniom ministra finansów i edukacji w projekcie bud?etu na rok 2008 przes?anym do Sejmu  nie zwi?kszono kwoty bazowej, od której zale?? przysz?oroczne p?ace nauczycieli.

Protest jest wyrazem sprzeciwu wobec polityki rz?du w sprawie wynagrodze? nauczycieli i pracowników o?wiaty. Przyj?ty przez rz?d projekt przysz?orocznego bud?etu, w którym obni?ono kwot? bazow? dla nauczycieli o 48 z?, grozi realnym obni?eniem nauczycielskich pensji" – stwierdza Zwi?zek.

 Prezydium ZG ZNP  przyj??o nast?puj?cy harmonogram dzia?a?:

·        12 pa?dziernika – rozpocz?cie pogotowia protestacyjnego w ca?ym kraju

·        15 pa?dziernika – oflagowanie placówek o?wiatowych, rozpocz?cie akcji informacyjnej o  prote?cie, w tym upowszechnienia hase?, plakatów, listu prezesa ZNP do nauczycieli oraz pracowników administracji i obs?ugi

·        25 pa?dziernika o godz. 14.00 – pikiety pod gmachami urz?dów wojewódzkich
w ca?ym kraju

 

"Je?eli te dzia?ania nie przynios? efektu w postaci realizacji postulatów ZNP, w dalszej kolejno?ci zorganizowana zostanie ogólnopolska pikieta w Warszawie, a nast?pnie strajk nauczycieli i pracowników o?wiaty" – postanowili cz?onkowie Prezydium ZG ZNP.Wstecz | Nauczyciel Roku | Kontakt | Powrót na górę strony | Napisz do nas
Strona główna
Copyright © 2007 PK